TERMA DAN SYARAT

SILA BACA DENGAN TELITI TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT INI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI.

 

Siapa kami dan bagaimana untuk menghubungi kami

 

Rantau Medi Trip didaftarkan di Malaysia di bawah nombor perniagaan 002904382-T dan mempunyai pejabat di 19 Jalan Wangsa 3, Taman Wangsa UKAY, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Untuk menghubungi kami, sila lawat laman web kami (dikendalikan oleh Rantau Solutions) di https://www.rantaumeditrip.com, E-mail kami: support@rantaumeditrip.com atau Telefon +60 12 6810227.

 

Terma dan Syarat Umum dan Penggunaan Laman Web

 

Penggunaan laman web ini dan sebarang perkhidmatan yang ditawarkan di dalamnya adalah selaras dengan Terma dan Syarat Umum berikut (dirujuk selepas ini sebagai "TSU"). Sila pastikan anda membaca TSU ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan laman web dan sebelum membuat pertanyaan mengenai perkhidmatan kami.

 

Dengan menggunakan laman web ini, anda mengesahkan bahawa anda menerima syarat penggunaan ini dan bahawa anda bersetuju untuk mematuhinya. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma-terma ini, sila elakkan daripada menggunakan laman web ini.

 

Kami mengesyorkan anda mencetak salinan istilah ini untuk rujukan masa hadapan.

 

Terdapat terma lain yang mungkin berkait dengan anda.

 

Terma penggunaan ini merujuk kepada terma tambahan berikut, yang juga berkaitan dengan penggunaan laman web kami:

 

 • 'Dasar Privasi' kami yang menetapkan terma-terma di mana kami memproses apa-apa data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau apa-apa yang anda berikan kepada kami. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan pemprosesan data sedemikian dan anda menjamin bahawa semua data yang disediakan oleh anda adalah tepat.

 • 'Dasar Penggunaan Boleh Diterima' kami yang menetapkan cara penggunaan yang dibenarkan dan juga cara penggunaan yang dilarang dalam laman web kami. Apabila menggunakan laman web kami, anda mesti mematuhi 'Dasar Penggunaan Boleh Diterima' ini.

 • 'Dasar Cookie' kami yang menetapkan maklumat mengenai 'cookies' di laman web kami.

 

Kami mungkin membuat perubahan pada terma-terma ini

 

Kami meminda terma-terma ini dari masa ke semasa. Setiap kali anda ingin menggunakan laman web kami, sila semak terma-terma ini untuk memastikan anda memahami terma-terma yang digunakan pada masa tersebut.

 

Kami mungkin membuat perubahan pada laman web kami

 

Kami mungkin mengemas kini dan mengubah laman web kami dari masa ke semasa untuk mencerminkan perubahan kepada undang-undang yang berkaitan, perkhidmatan kami, keperluan pengguna kami dan keutamaan perniagaan kami.

 

Kami tidak bertanggungjawab ke atas laman web lain yang kami pautkan

 

Di mana laman web kami mengandungi pautan ke laman web lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Pautan sedemikian tidak boleh ditafsirkan sebagai kelulusan dari kami untuk laman web pihak ketiga tersebut atau maklumat yang anda peroleh dari mereka.

 

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman web atau sumber tersebut dari pihak ketiga.

 

Anda mesti menyimpan butiran akaun anda dengan selamat

 

Jika anda memilih, atau anda diberikan, kod pengenalan pengguna, kata laluan atau apa-apa maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti menjaga maklumat tersebut sebagai sulit. Anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga.

 

Kami mempunyai hak untuk menyekat sebarang kod pengenalan pengguna atau kata laluan, sama ada yang dipilih oleh anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika menurut pendapat kami, anda tidak mematuhi mana-mana peruntukan terma penggunaan ini.

 

Sekiranya anda tahu atau mengesyaki bahawa sesiapa selain anda memiliki kod pengenalan atau kata laluan pengguna anda, anda mesti segera memaklumkannya kepada kami melalui E-mel di support@rantaumeditrip.com

 

Jangan bergantung pada maklumat di laman web ini

 

Kandungan di laman web kami disediakan untuk maklumat umum sahaja. Ia tidak bertujuan memberi nasihat yang anda harus bergantung kepadanya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau pakar sebelum mengambil, atau menahan, apa-apa tindakan berdasarkan kandungan di laman web kami.

 

Walaupun kami membuat usaha yang munasabah untuk mengemas kini maklumat di laman web kami, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan, sama ada nyata atau tersirat, bahawa kandungan di laman web kami adalah tepat, lengkap atau terkini.

 

Tanggungjawab kami untuk kerugian atau kerosakan yang dialami oleh anda

 

Sama ada anda pengguna atau peniaga:

 

 • Kami tidak mengecualikan atau mengehadkan dalam apa jua cara liabiliti kami kepada anda di mana ia menyalahi undang-undang untuk berbuat demikian. Ini termasuk liabiliti untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kelalaian kami atau kecuaian pekerja, ejen atau subkontraktor kami dan untuk penipuan atau kepalsuan perwakilan.

 • Batasan yang berbeza dan pengecualian liabiliti akan dikenakan terhadap liabiliti yang timbul akibat daripada pembekalan apa-apa perkhidmatan kepada anda, yang akan dinyatakan dalam terma dan syarat bekalan kami, yang disediakan secara berasingan dan offline kepada pelanggan kami.

 

Jika anda adalah peniaga:

 

 • Kami mengecualikan semua syarat tersirat, waranti, perwakilan atau terma lain yang mungkin dikenakan ke laman web kami atau sebarang kandungan di dalamnya.

 • Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa kerugian atau kerosakan, sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian), pelanggaran tugas statutori, atau sebaliknya, walaupun boleh diramal, yang timbul di bawah atau berkaitan dengan:

  • penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, laman web kami; atau

  • penggunaan atau kebergantungan pada mana-mana kandungan yang dipaparkan di laman web kami.

 

Khususnya, kami tidak akan bertanggungjawab untuk:

 • kehilangan keuntungan, jualan, perniagaan, atau hasil;

 • gangguan perniagaan;

 • kehilangan simpanan yang dijangkakan;

 • kehilangan peluang perniagaan, kebaikan atau reputasi; atau

 • apa-apa kerugian atau kerosakan baik secara tidak langsung atau berbangkit.

 

Jika anda pengguna:

Sila ambil perhatian bahawa kami hanya menyediakan laman web kami untuk kegunaan domestik dan swasta. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web kami untuk sebarang tujuan komersil atau perniagaan, dan kami tidak mempunyai liabiliti untuk anda bagi segala kehilangan keuntungan, kehilangan perniagaan, gangguan perniagaan, atau kehilangan peluang perniagaan.

1.0 Definisi Istilah

 

Kecuali dinyatakan sebaliknya, istilah-istilah di bawah yang digunakan dalam TSU ini hendaklah difahami seperti berikut:

 

Klien: Seseorang atau organisasi yang berhasrat menggunakan atau sudah menggunakan perkhidmatan Rantau Medi Trip.

 

Kemudahan Perubatan: hospital, klinik atau kemudahan di mana pengubatan klien akan disediakan.

 

Perkhidmatan: Susunan pengubatan untuk Klien di Kemudahan Perubatan yang dipersetujui dan perkhidmatan sokongan tambahan lain yang berkaitan dengan pengubatan Klien yang dipersetujui antara Rantau Medi Trip dan Klien.

 

Borang Permohonan Perkhidmatan: Senarai soalan asas untuk membolehkan pengumpulan maklumat mengenai Pelanggan seperti butiran perhubungan, keperluan asas, maklumat sokongan dll.

 

Borang Maklum Balas Pelanggan: Senarai soalan asas untuk membolehkan pengumpulan maklumat mengenai tahap kepuasan Klien dan cadangan Klien untuk meningkatkan perkhidmatan Rantau Medi Trip.

Perundingan Perubatan: Perjumpaan fizikal, telefon atau online antara Klien dan Pakar Perubatan sebagai sebahagian daripada proses penyediaan rawatan yang sesuai untuk Klien.

 

Maklumat Anggaran Kos dan Tempoh Rawatan Tipikal: Penerangan ringkas mengenai rawatan yang berkaitan termasuk anggaran kos rawatan dan tempoh rawatan tipikal.

Laman web: www.rantaumeditrip.com

 

2.0 Penyediaan Perkhidmatan

 

2.1 Rantau Medi Trip menempah temu janji anda dengan doktor, memberi maklumat dan perkhidmatan lain yang berkaitan seperti yang dipersetujui antara Rantau Medi Trip dan Pelanggan. Rantau Medi Trip tidak dengan apa-apa cara sekalipun menyediakan atau melibatkan diri dalam penyampaian sebenar perawatan pesakit, perkhidmatan perubatan yang berkaitan atau dalam mana-mana keupayaan nasihat perubatan dan tidak layak untuk memberikan maklumat berhubung dengan mana-mana prosedur atau rawatan perubatan.

2.2 Rantau Medi Trip mungkin memerlukan Klien untuk melengkapkan Borang Permohonan Perkhidmatan, mengambil bahagian dalam Temu Janji dengan Pakar Perubatan dan memberikan maklumat tambahan yang diperlukan untuk penyediaan 'Maklumat Anggaran Kos dan Tempoh Rawatan Tipikal' untuk Klien.

2.3 Klien bersetuju untuk melengkapkan, jika diminta, Borang Permohonan Perkhidmatan, mengambil bahagian dalam 'Temu Janji dengan Pakar Perubatan' dan memberikan maklumat lain yang diminta dengan tepat, sepenuhnya dan apabila diminta dan juga bersetuju bahawa dengan tidak berbuat demikian, dapat mencegah rawatan daripada dipertimbangkan atau dilaksanakan.

2.4 Setelah Rantau Medi Trip telah menerima maklumat yang mencukupi daripada Klien, Rantau Medi Trip akan menyediakan Klien dengan 'Maklumat Anggaran Kos dan Tempoh Rawatan Tipikal' untuk membantu Klien membuat keputusan yang lebih baik bagi memilih hospital yang sesuai.

 

2.5 Setelah keputusan dibuat, Rantau Medi Trip kemudian akan membuat penyediaan yang perlu dengan hospital untuk membuat tempahan doktor.

2.6 Rantau Medi Trip mungkin memerlukan Klien untuk memberikan bukti identiti mereka dalam bentuk dokumen pengenalan yang sesuai. Klien bersetuju bahawa Rantau Medi Trip boleh membuat salinan dokumen tersebut untuk tujuan perkhidmatan yang disediakannya. Rantau Medi Trip hanya akan berkongsi maklumat ini dengan hospital jika perlu dan tidak akan mendedahkan maklumat ini kepada pihak ketiga.

 

3.0 Pengaturan Perjalanan dan Dokumentasi

 

Melainkan jika tidak bersetuju dengan Rantau Medi Trip sebagai sebahagian daripada panduan perjalanan pengubatan anda, Klien bertanggungjawab untuk:

 

3.1 memastikan mereka mempunyai semua dokumentasi perjalanan yang sesuai dan keizinan yang diperlukan untuk masuk ke dan dari negara yang terletaknya pilihan hospital mereka.

 

3.2 pengaturan perjalanan ke dan dari hospital.

 

3.3 menghadiri semua temu janji tepat pada masanya. Rantau Medi Trip tidak bertanggungjawab ke atas ketidakmampuan Klien untuk menerima rawatan atau perkhidmatan lain disebabkan oleh ketibaan lewat ke apa-apa temu janji yang berkaitan.

 

4.0 Pengecualian Liabiliti

4.1 Rantau Medi Trip menempah temu janji anda dengan doktor, memberi maklumat dan perkhidmatan lain yang berkaitan seperti yang dipersetujui antara Rantau Medi Trip dan Klien. Rantau Medi Trip tidak dengan apa-apa cara sekalipun menyediakan atau melibatkan diri dalam penyampaian sebenar perawatan pesakit, perkhidmatan perubatan yang berkaitan atau dalam mana-mana keupayaan nasihat perubatan dan tidak layak untuk memberikan maklumat berhubung dengan mana-mana prosedur atau rawatan perubatan.

 

4.2 Rantau Medi Trip tidak menerima apa-apa liabiliti untuk perkhidmatan yang diberikan kepada Klien oleh hospital atau mana-mana pembekal perkhidmatan lain yang diatur oleh Rantau Medi Trip dan oleh itu tidak menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa kecederaan, kerugian, kerosakan atau kos yang mungkin dikenakan oleh Klien yang menggunakan penyedia perkhidmatan sedemikian.

 

4.3 Hospital boleh, jika sesuai, memberikan Klien secara langsung jaminan mengenai rawatan dan perkhidmatan mengikut terma dan syarat hospital. Klien bersetuju untuk mengkaji semula terma dan syarat tersebut dan bahawa sebarang tuntutan jaminan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh hospital adalah secara langsung di antara Klien dan hospital.

 

4.4 Rantau Medi Trip tidak menerima apa-apa liabiliti untuk sebarang kecederaan, kerugian, kerosakan atau kos perbelanjaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kegagalan Klien untuk melengkapkan Borang Permohonan Perkhidmatan atau memberikan maklumat lain yang relevan dengan tepat dan apabila diperlukan atau menghadiri Temu Janji dengan Pakar Perubatan apabila diperlukan.

 

4.5 Rantau Medi Trip tidak menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa kecederaan, kerugian, kerosakan atau kos perbelanjaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung sekiranya hospital memutuskan atas apa-apa sebab bahawa taraf kesihatan Klien menyebabkannya tidak sesuai mendapatkan sesuatu rawatan.

 

4.6 Rantau Medi Trip tidak menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kecederaan, kerugian, kerosakan atau kos perbelanjaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung sekiranya berlakunya apa-apa keadaan yang tidak dapat dielakkan atau sebarang sebab lain di luar kawalan Rantau Medi Trip.

 

5.0 Harga, Pembayaran, Pembatalan dan Bayaran Balik

 

5.1 Sebagai wakil rasmi hospital-hospital di Kuala Lumpur, Malaysia, Rantau Medi Trip menawarkan perkhidmatan tanpa sebarang biaya tambahan, biaya yang disembunyikan atau dinaikkan (mark-up).

 

5.2 Bayaran untuk perkhidmatan yang disediakan oleh hospital dan penyedia perkhidmatan lain hendaklah dibuat secara langsung antara Klien dan hospital dan penyedia perkhidmatan lain (ini termasuk perjalanan, pengangkutan, penginapan dan perkhidmatan lain yang berkaitan) dan akan berdasarkan kepada setiap terma dan syarat perkhidmatan pihak ketiga itu sendiri.

 

5.3 'Maklumat Anggaran Kos dan Tempoh Rawatan Tipikal' adalah anggaran kos perubatan dan tempoh rawatan tipikal yang dicadangkan kepada Klien.

 

5.4 Deposit penyedia perkhidmatan, yuran dan semua kos yang berkaitan akan dirujuk kepada Terma dan Syarat penyedia perkhidmatan tersebut.

 

5.5 Jika Klien ingin membuat perubahan kepada rancangan rawatan yang dipersetujui maka Klien mesti memberitahu Rantau Medi Trip melalui e-mail mengenai perubahan yang diminta.

 

5.6 Jika Klien ingin membatalkan rancangan rawatan maka Klien mesti memberitahu Rantau Medi Trip melalui e-mail mengenai permintaan pembatalan. Jika Rantau Medi Trip telah mengatur perkhidmatan untuk Klien oleh pembekal pihak ketiga seperti penginapan, perjalanan dan lain-lain maka yuran pembatalan akan berdasarkan kepada setiap terma dan syarat tertentu penyedia perkhidmatan tersebut.

 

5.7 Jika hospital atau penyedia perkhidmatan yang lain membatalkan atau mengubah perkhidmatan dalam rancangan rawatan yang dipersetujui maka apa-apa bayaran balik kepada Klien akan menjadi antara Klien dan hospital atau penyedia perkhidmatan yang lain. Situasi ini adalah berdasarkan Terma dan Syarat hospital atau penyedia perkhidmatan yang lain tanpa liabiliti pada Rantau Medi Trip.

 

5.8 Jika Klien tiba lewat untuk rawatan maka hospital boleh membatalkan temu janji doktor tanpa kewajipan membayar balik sebarang yuran yang dibayar (jika ada).

 

5.9 Klien bersetuju untuk memastikan Rantau Medi Trip dimaklumkan tentang sebarang perubahan terhadap keadaan atau maklumat mereka yang mungkin memberi kesan kepada perkhidmatan yang ditawarkan dan sebarang kos yang timbul akibat daripada perubahan tersebut adalah tanggungjawab Klien. Rantau Medi Trip tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk sebarang kos tambahan akibat perubahan ini.

6.0 Undang-undang yang Berkuatkuasa

6.1 TSU ini merupakan sebahagian daripada hubungan kontrak antara Rantau Medi Trip dan Klien dan ditadbir oleh undang-undang dan peraturan Malaysia.

 

6.2 Klien bersetuju bahawa undang-undang dan peraturan-peraturan di Malaysia mungkin berbeza dari undang-undang dan peraturan di mana perkhidmatan yang serupa disediakan di negara asal Klien dan dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang untuk sebarang penjelasan.

 

 

7.0 Hak Harta Intelektual

7.1 Rantau Medi Trip adalah pemilik semua hak harta intelek berkaitan dengan laman webnya dan semua bahan berkaitan yang diterbitkan di laman web atau bahan tambahan yang dibekalkan kepada Klien oleh Rantau Medi Trip dilindungi oleh undang-undang tanda dagangan (trademark) dan hak cipta terpelihara (copyright). Penggunaan mana-mana bahan yang terkandung dalam laman web ini atau dibekalkan terus kepada Klien oleh Rantau Medi Trip adalah dilarang sama sekali kecuali izin diberikan oleh Rantau Medi Trip sendiri.

7.2 Rantau Medi Trip mempunyai hak untuk memfailkan aduan rasmi kepada DMCA jika mana-mana pihak didapati bersalah atas pelanggaran hak cipta. Akta Hak Cipta Millennium Digital (DMCA) adalah undang-undang penting yang melindungi harta intelek dalam talian. Sebaik sahaja aduan difailkan, pesalah sepatutnya menghormati pemilikan Rantau Medi Trip mengenai bahan tersebut. Sekiranya itu tidak berlaku, Rantau Medi Trip akan mengikuti protokol khususnya untuk menangani pesalah, sehingga dan termasuk mematikan laman web pesalah yang melanggar undang-undang hak cipta tersebut.

7.3 Mana-mana pihak yang ingin menggunakan kandungan Rantau Medi Trip dalam laman web mereka mesti terlebih dahulu mendapatkan izin Rantau Medi Trip untuk melakukannya melalui E-mel: support@rantaumeditrip.com. Rantau Medi Trip mungkin membenarkan penggunaan mana-mana kandungan selagi kredit diberikan kepada penulis asal dengan pautan (link) ke laman web asal.

 

7.4 Rantau Medi Trip akan membekalkan Klien dengan pelbagai dokumen dan maklumat lain sebagai sebahagian daripada perkhidmatannya. Klien bersetuju bahawa apa-apa maklumat yang dibekalkan kepada Klien oleh Rantau Medi Trip tidak boleh disalin, dikemukakan atau digunakan dalam apa jua cara kepada atau oleh pihak ketiga melainkan dibenarkan secara bertulis oleh Rantau Medi Trip.

 

8.0 Dasar Privasi

8.1 Rantau Medi Trip mungkin memerlukan Klien untuk memberikan maklumat peribadi termasuk data perubatan untuk membolehkannya memberikan khidmatnya kepada Klien.

 

8.2 Rantau Medi Trip mengakui pentingnya melindungi privasi semua maklumat yang dikumpulkan daripada Klien dan akan mengendalikan data sedemikian dengan sebaik-baiknya dan hanya akan berkongsi maklumat (jika perlu) dengan penyedia perkhidmatan yang diyakini seperti yang dipersetujui dalam pelan rawatan sebagai contohnya hospital dll.

 

8.3 Rantau Medi Trip akan mengendalikan data peribadi selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010.

 

8.4 Dalam menggunakan laman web ini, Klien bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat dan data peribadi oleh Rantau Medi Trip sebagaimana dinyatakan dalam TSUnya.

9.0 Penafian

 

9.1 Laman web ini dan maklumat yang terkandung dalamnya hanya disediakan untuk tujuan maklumat umum dan tidak menuntut nasihat undang-undang atau profesional dalam apa juga cara sekalipun.

 

9.2 Rantau Medi Trip tidak memberi jaminan, tersirat atau nyata, berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan oleh pembekal pihak ketiga.

 

9.3 Rantau Medi Trip berhak untuk membuat perubahan atau mengeluarkan kandungan di laman web ini tanpa notis dan tanpa sebarang liabiliti di pihaknya.

 

9.4 Laman web dikendalikan dan ditadbir oleh undang-undang dan peraturan Malaysia.

 

9.5 Rantau Medi Trip tidak menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa kecederaan, kerugian, kerosakan atau kos perbelanjaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada mengakses atau menggunakan laman web ini atau apa-apa pautan yang terkandung di laman web lain dan tidak menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa kesilapan dalam maklumat yang mungkin tidak sentiasa mencerminkan perubahan terkini dalam undang-undang dan peraturan.

 

9.6 Rantau Medi Trip boleh mengikut budi bicara mutlaknya membuat perubahan kepada TSU ini pada bila-bila masa.

10.0 Tanda dagangan (trademark) kami didaftarkan

 

Anda tidak dibenarkan menggunakan tanda dagangan (trademark) kami tanpa kelulusan kami.

11.0 Peruntukan Akhir

 

11.1 Sekiranya mana-mana peruntukan khusus dalam Terma dan Syarat Umum menjadi tidak sah, tidak berkesan, terbatal atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka ini tidak akan menyebabkan peruntukan yang selebihnya dalam TSU menjadi tidak sah, tidak efektif, terbatal atau tidak boleh dikuatkuasakan. Pihak-pihak bersetuju bahawa peruntukan yang tidak sah, tidak efektif, terbatal atau tidak boleh dikuatkuasakan akan digantikan dengan peruntukan lain yang secara fizikalnya sama dari segi makna dan tujuan peruntukan yang digantikan tersebut.

 

11.2 Terma dan Syarat Umum ini mula berkuatkuasa pada 1 Jun 2016.

 

Dasar Penggunaan Boleh Diterima

 

Dasar penggunaan yang boleh diterima ini menetapkan syarat-syarat antara anda dan kami di mana anda boleh mengakses laman web kami https://www.rantaumeditrip.com Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini berkait kepada semua pengguna, dan pelawat ke laman web kami.

 

Penggunaan laman web kami bermaksud anda menerima, dan bersetuju mematuhi, semua dasar dalam Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini, sebagai syarat tambahan untuk penggunaan laman web kami.

 

https://www.rantaumeditrip.com adalah laman web yang dikendalikan oleh Rantau Solutions. Kami berdaftar di Malaysia di bawah nombor perniagaan 002904382-T dan mempunyai pejabat kami di 19 Jalan Wangsa 3, Taman Wangsa UKAY, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

 

Untuk menghubungi kami, sila e-mel support@rantaumeditrip.com atau telefon talian perkhidmatan pelanggan kami di +60 12 6810227.

 

 

Penggunaan yang dilarang

Anda boleh menggunakan laman web kami hanya untuk tujuan yang sah. Anda tidak boleh menggunakan laman web kami:

 

 • Apa-apa cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, kebangsaan atau antarabangsa yang berkenaan.

 • Apa-apa cara yang menyalahi undang-undang atau penipuan, atau mempunyai tujuan atau kesan yang menyalahi undang-undang atau penipuan.

 • Untuk tujuan membahayakan atau cuba untuk membahayakan kanak-kanak bawah umur dengan apa-apa cara.

 • Untuk menghantar, dengan sengaja menerima, memuat naik, memuat turun, menggunakan atau menggunakan semula apa-apa bahan yang tidak mematuhi piawaian kandungan kami.

 • Untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, apa-apa bahan pengiklanan atau promosi yang tidak diminta atau tidak dibenarkan atau apa-apa bentuk permintaan yang sama (spam) yang lain.

 • Untuk sengaja menghantar apa-apa data, menghantar atau memuat naik apa-apa bahan yang mengandungi virus, Trojan horse, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware atau apa-apa program berbahaya lain atau kod komputer yang serupa yang direka untuk menjejaskan pengoperasian mana-mana perisian komputer atau perkakasan.

 

Anda juga bersetuju:

 

 • Tidak menghasilkan semula, menduplikasi, menyalin atau menjual semula mana-mana bahagian laman web kami yang melanggar peruntukan terma penggunaan laman web kami.

 • Tidak boleh mengakses tanpa kebenaran, mengganggu, merosakkan atau menggendalakan:

  • mana-mana bahagian laman web kami;

  • sebarang peralatan atau rangkaian di mana laman kami disimpan;

  • apa-apa perisian yang digunakan dalam penyediaan laman web kami; atau

  • sebarang peralatan atau rangkaian atau perisian yang dimiliki atau digunakan oleh mana-mana pihak ketiga.

 

Perkhidmatan interaktif

Kami mungkin dari semasa ke semasa menyediakan perkhidmatan interaktif di laman web kami, termasuk, tanpa had:

 

 • Chat rooms.

 • Papan buletin.

 • Blog / Media Sosial

(Perkhidmatan interaktif).

 

Di mana kami menyediakan sebarang perkhidmatan interaktif, kami akan memberikan maklumat yang jelas kepada anda tentang jenis perkhidmatan yang ditawarkan, jika disederhanakan dan bentuk kesederhanaan yang digunakan (termasuk sama ada manusia atau teknikal).

 

Kami akan melakukan yang terbaik untuk menilai sebarang kemungkinan risiko bagi pengguna (dan khususnya, untuk kanak-kanak) dari pihak ketiga apabila mereka menggunakan apa-apa perkhidmatan interaktif yang disediakan di laman web kami, dan kami akan memutuskan dalam setiap kes sama ada sesuai untuk menggunakan perkhidmatan yang berkaitan secara sederhana (termasuk jenis kesederhanaan yang digunakan) berdasarkan risiko tersebut. Walau bagaimanapun, kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengawasi, memantau atau menyederhanakan apa-apa perkhidmatan interaktif yang kami sediakan di laman web kami, dan kami secara jelas tidak mengecualikan liabiliti kami untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan mana-mana perkhidmatan interaktif oleh pengguna yang bertentangan dengan piawaian yang terkandung , sama ada perkhidmatan itu disederhanakan atau tidak.

 

Penggunaan mana-mana perkhidmatan interaktif kami oleh orang dewasa adalah tertakluk kepada persetujuan ibu bapa atau penjaga mereka. Kami menasihati ibu bapa yang membenarkan anak-anak mereka menggunakan perkhidmatan interaktif bahawa adalah penting untuk mereka berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang keselamatan online mereka, kerana kesederhanaan bukanlah sesuatu yang boleh dijamin. Kanak-kanak bawah umur yang menggunakan apa-apa perkhidmatan interaktif harus diberitahu mengenai potensi risiko yang ada.

 

Jikalau kami melakukan perkhidmatan interaktif yang sederhana, kami biasanya akan menyediakan anda cara menghubungi moderator, sekiranya timbul masalah atau kesukaran.

 

Piawaian kandungan

 

Piawaian kandungan ini digunakan untuk semua bahan yang anda sumbangkan ke laman web kami (sumbangan), dan kepada sebarang perkhidmatan interaktif yang berkaitan dengannya.

 

Anda mesti mematuhi semangat dan surat piawaian berikut. Piawaian ini digunakan untuk setiap bahagian kepada apa-apa sumbangan serta keseluruhan sumbangan tersebut.

 

Sumbangan mestilah:

 

 • Tepat (di mana mereka menyatakan fakta).

 • Benar (di mana mereka menyatakan pendapat).

 • Mematuhi undang-undang yang terpakai di Malaysia dan di mana-mana negara yang mana mereka paparkan.

Sumbangan tidak boleh:

 

 • Mengandung apa-apa bahan yang memfitnah mana-mana orang.

 • Mengandungi apa-apa bahan yang lucah, menyakitkan, menyerang atau kebencian kepada mana-mana pihak.

 • Menggalakkan bahan seks secara eksplisit.

 • Menggalakkan keganasan.

 • Menggalakkan diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual atau umur.

 • Melanggar hak cipta (copyright), hak pangkalan data (database) atau cap dagangan (trademark) mana-mana orang lain.

 • Kemungkinan untuk menipu mana-mana orang.

 • Dibuat pelanggaran mana-mana undang-undang yang dipertanggungjawabkan ke atas pihak ketiga, seperti kewajiban kontrak (contractual duty) atau kewajiban keyakinan (duty of confidence).

 • Menggalakkan sebarang aktiviti haram.

 • Mengancam, menyalahgunakan atau menyerang privasi orang lain, atau menyebabkan gangguan, kesulitan atau kebimbangan yang tidak diperlukan.

 • Kemungkinan untuk mengganggu, mengecewakan, memalukan, mencemaskan atau mengganggu mana-mana orang lain.

 • Digunakan untuk menyamar sebagai mana-mana orang, atau menyalahtafsirkan identiti atau gabungan anda dengan mana-mana orang.

 • Memberikan tanggapan bahawa mereka berasal dari kami, jika ini tidak berlaku.

 • Menggalakkan, mempromosikan atau membantu tindakan yang menyalahi undang-undang seperti (sebagai contoh sahaja) pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan komputer.


 

Penggantungan dan penamatan

Kami akan menentukan, mengikut budi bicara kami, sama ada terdapat pelanggaran dasar penggunaan yang boleh diterima melalui penggunaan laman web kami. Apabila pelanggaran dasar ini telah berlaku, kami mungkin mengambil tindakan sedemikian sebagaimana yang kami anggap sesuai.

 

Kegagalan mematuhi Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini merupakan pelanggaran terma penggunaan di mana anda dibenarkan untuk menggunakan laman web kami, dan mungkin mengakibatkan kami mengambil semua atau mana-mana tindakan berikut:

 

 • Penarikan sementara atau kekal, hak anda untuk menggunakan laman web kami.

 • Secara segera, penghapusan sementara atau kekal apa-apa paparan atau bahan yang dimuat naik oleh anda ke laman web kami.

 • Mengeluarkan amaran kepada anda.

 • Tindakan undang-undang terhadap anda untuk pembayaran balik semua kos atas dasar indemniti (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos pentadbiran dan undang-undang yang munasabah) yang terhasil daripada pelanggaran tersebut.

 • Tindakan undang-undang selanjutnya terhadap anda.

 • Pendedahan maklumat sedemikian kepada pihak penguatkuasa undang-undang yang kami rasa perlu.

 

Kami mengecualikan liabiliti untuk tindakan yang diambil sebagai tindak balas terhadap pelanggaran Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini. Tanggapan yang dijelaskan dalam dasar ini tidak terhad, dan kami mungkin akan mengambil tindakan lain yang kami anggap sesuai.

 

 

Perubahan kepada Dasar Penggunaan Boleh Diterima

 

Kami boleh mengubah Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini pada bila-bila masa dengan meminda halaman ini. Anda dijangka untuk menyemak halaman ini dari masa ke semasa untuk melihat sebarang perubahan yang kami buat, kerana ia berkait dengan anda di sisi undang-undang. Beberapa peruntukan yang terkandung dalam Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini juga boleh digantikan oleh peruntukan atau notis yang diterbitkan di tempat lain di laman web kami.

Tel: +60 12 6810227

19, Jalan Wangsa 3, Taman Wangsa UKAY, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Copyright © 2017-2019 by Rantau Medi Trip

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon